1.11.06

FORMACIO TIC


INICI


Amb aquest blog es té la intenció de facilitar al professorat del centre el procés de formació en TIC.
Ací es penjarà tota la informació de les sessions a realitzar durant el curs. També que siga un lloc per afegir els comentaris, opinions, reflexions... que al voltant d'aquesta formació aniran sorgint.
Una característica dels blogs és que s'abandonen amb facilitat, però entre totes i tots anem a intentar mantindre'l viu durant el curs.
Anims i endavant.
M'oblidava: a la propera sessió us explicare què és un blog.
 • D'entrada ací teniu els objectius i continguts de la formació 2006/07

És objectiu final d’aquest procés de formació del professorat del nostre centre “la formació en les TIC per possibilitar que tot el professorat adquirisca els coneixements informàtics necessaris que els permeta ajudar a l’alumnat a assolir les competències bàsiques en TIC”.

Professionalment, tenim l’obligació de treure el màxim profit, integrant les TIC en totes les activitats possibles de l’àmbit educatiu


Objectius parcials:

Comprendre la naturalesa de les TIC com a objecte i producte tecnològic.
Dominar les estructures i els conceptes necessaris per utilitzar eficaçment les TIC
Dominar les destreses bàsiques necessàries per a la utilització de les TIC.

Proporcionar al professorat unes nocions bàsiques sobre la utilització de l’ordinador en la tasca escolar
Proporcionar al professorat coneixements bàsics relacionats amb les ferramentes informàtiques.
Proporcionar els coneixements suficients dels sistemes operatius (Windows – Linux) que li permeta utilitzar-los en la tasca escolar.
Conèixer i fer us de forma habitual de les principals ferramentes dels paquets ofimàtics, aplicant-les a la tasca docent i professional.

Proporcionar al professorat recursos informàtics per a treballar amb l’alumnat i l’ordinador.
Presentar els recursos informàtics més adients per a l’educació infantil i primària.
Habilitar al professorat amb els coneixements necessaris per a la utilització de diverses aplicacions i programes educatius des del punt de vista de la seua integració curricular a les diverses àrees i eixos transversals..

Proporcionar al professorat els coneixements bàsic en la utilització de l’aula d’informàtica (connexió de la xarxa, compartir arxius i programes, accés a Internet...).
Habilitar el professorat amb els coneixements necessaris per a poder utilitzar la xàrcia Internet com una font d’informació, mitjà de comunicació i eina didàctica.

Motivar al professorat perquè profundice de forma autònoma en altres aspectes de les noves tecnologies.

Continguts

 • Fonamentació del projecte: plantejament teòrics generals, objectius i continguts.
 • El centre docent davant les TIC
  Les TIC i la comunicació interna i externa del centre.
  La gestió dels recursos i les TIC al centre docent.
  Les TIC i el currículum a l’escola.
 • Introducció als components de l’ordinador
  Sistema operatiu: Windows - Linux
  Coneixement d’un paquet ofimàtic:Microsoft Office: Word, Excel, Acces, Powerpoint, Publisher.Open office.
  Coneixement d’un editor gràfic.
  Presentacions multimèdia.
  Coneixements de programari educatiu adequat al currículum d’Ed. Infantil i Primària.
  Aplicacions curriculars del programari que el professorat te a l’abast a l’escola.
 • Coneixements de cerca i comunicació.
  Internet:
  Cerca d’informació a la xarxa i estratègies de cerca sistemàtica.Webs d’interès educatiu.
 • El correu electrònic com a eina de comunicació i de transmissió de fitxers.
  La pàgina web del centre.
  L’aula d’informàtica